Zoeken

Veel aandacht voor de omgeving bij voorbereidingen nieuw kabeltracé

Door de toenemende vraag naar energie in Bommelerwaard wordt het elektriciteitsnet in het westelijk deel uitgebreid. Hiervoor zijn in Zaltbommel en Zuilichem meerdere werkzaamheden nodig. Namelijk de bouw van een nieuw transformatorstation in Zuilichem, een uitbreiding van station Zaltbommel en de aanleg van 150kV-kabels tussen beide stations. Deze uitbreidingen maken economische ontwikkelingen en energietransitie in dit gebied mogelijk. Maar het werk in de bebouwde kom is maatwerk en vraagt om te kunnen gaan met de complexiteit van de omgeving. We hebben te maken met omwonenden, landeigenaren, kwetsbare natuur, scholen etc. Goed omgevingsmanagement signaleert van tevoren de aanwezige aandachts- en knelpunten in de omgeving, zodat het project voor iedereen veilig en met zo min mogelijk hinder uitgevoerd kan worden.

001V-ES_Projectkabels_Zaltbommel-Zuilichem.jpg

Wat gaat er gebeuren?

Het kabeltracé tussen de stationslocaties Zaltbommel en Zuilichem is bijna 12,5 km lang. Qirion ontwierp in samenwerking met Liander het gewenste tracé. De elektriciteitskabels kruisen hierbij wegen, spoorwegen, natuurgebieden en watergangen. Vanaf maart gaan wij als Volker Energy Solutions aan de slag met het aanleggen van deze kabels.
Wat merkt de omgeving straks van die aanleg? Onze Mitch Noordermeer, projectleider bij Volker-ES, vertelt hierover in dit interview met Liander.

“Mitch: “Op dit moment zijn we qua planning de laatste puntjes op de i aan het zetten, zodat we vanaf maart buiten aan de slag kunnen. Buiten starten we met het plaatsen van afrasteringen op percelen waar we afspraken hebben gemaakt met grondeigenaren. Deze afrastering bestaat uit palen met een draad ertussen zodat dieren die op de percelen lopen buiten het werk worden gehouden. Daarnaast gaan we bouwwegen aanleggen en bij openbare wegen bouwhekken plaatsen. Deze bouwwegen zijn nodig om bij het kabeltracé te komen. Omdat het tracé op veel plekken ruim 100 meter of verder van de openbare weg af ligt bouwen we op strategische plekken bouwwegen naar ons werk. Bij dit tracé zijn dat twaalf bouwwegen.
Wat mensen in de omgeving gaan merken is vooral de logistieke beweging. Er komt toch heel wat materiaal kijken bij het aanleggen van deze kabels. Er zijn machines nodig voor de open ontgravingen en een bouwstelling bij gestuurde boringen (in de vorige nieuwsbrief stond een interview met Nico de Krosse, kabel engineer bij Qirion over deze gestuurde boringen). Daarnaast heb je natuurlijk de kabels zelf die ook aangevoerd moeten worden. Gezien de grote en de zwaarte van de kabels is er een beperking hoeveel meter er op een haspel kan, dit om te voorkomen dat de haspel niet meer over de weg getransporteerd kan worden door het gewicht. Deze haspels worden natuurlijk ook aangevoerd en de lege haspels weer afgevoerd. Daarnaast gaan we bij de open ontgravingen ook een stukje grondverbetering toepassen, ook dit schone zand wordt met vrachtwagens aangevoerd. Om de eventuele hinder hiervan voor de omgeving zo minimaal mogelijk te houden is er vooraf een analyse gemaakt welke wegen het beste gebruikt kunnen worden voor aan- en afvoer van materiaal. Dat wil zeggen dat we zo snel mogelijk binnenwegen verlaten en gebruik maken van rijkswegen. Er is dus van te voren al goed bepaald waar het transport straks heen moet rijden.

Zorgen voor kwetsbare fietsers en voetgangers

Alle fietspaden vanaf bouwwegen hebben onze extra aandacht. De chauffeurs zullen bij fietspaden extra focus hebben op het wegrijden van werkterreinen en daarnaast zullen wij onze bewegwijzering daarop aanpassen. In gemeente De Waluwe zijn een aantal scholen en daarbij ook een fietstunnel onder de N322 die veel gebruikt wordt door scholieren. Omdat wij hier ook best wat transportbewegingen hebben gaat onze omgevingsmanager Jan-Willem Bevelander contact opnemen met de scholen.
Jan-Willem gaat met hen overleggen wat een goede manier is om de scholieren te informeren en attenderen op deze transportbewegingen.
Naast deze acties zullen wij gedurende de werkzaamheden gebruik gaan maken van de BouwApp. Mensen kunnen deze app downloaden en het project volgen. Ze ontvangen dan vanzelf bericht op hun mobiel als we updates hebben over werkzaamheden. Tevens zullen we werken met bewonersbrieven voor perceeleigenaren en komen er bouwdoeken op bouwhekken. Als mensen voorbijkomen en geïnteresseerd zijn, kunnen zij op dit bouwdoek de QR-code scannen welke hen naar de BouwApp brengt.
Omgevingsmanager Jan-Willem Bevelander is ook het aanspreekpunt straks tijdens het werk buiten. Wij zien namelijk als grootste uitdaging dat wij alle afspraken die wij gemaakt hebben met de perceeleigenaren ook helemaal nakomen. Dit tracé heeft veel perceeleigenaren, namelijk ruim 60, en iedere perceeleigenaar heeft zijn eigen wensen en behoeften. Jan Willem zal bij elke start op een nieuw perceel aanwezig zijn om kennis te maken en goed op de hoogte te zijn van de gemaakte afspraken. Jan Willem houdt een vinger aan de pols dat alles ook volgens de afspraken verloopt.

Werken in secties van ca. 1200 meter

Het tracé is verdeeld in secties en elke sectie is ongeveer 1200 meter. Per sectie rekenen we op één maand werk. Dat is vanaf dat de schop de grond in gaat bij een open ontgraving of dat de booropstelling wordt geplaatst bij een gestuurde boring tot het weer netjes dicht achterlaten van deze sectie. Dat betekent met een tracé van 12,5 kilometer dat we starten vanaf 1 maart en bezig zullen zijn tot einde van dit jaar.
We starten ongeveer in het midden van het tracé en werken dan richting Zaltbommel. Half april verhuizen we naar Zuilichem en werken vanaf daar weer naar het midden van het tracé. Als laatste stukje pakken we het tracé vlak bij het station Zuilichem, omdat daar eerst alle werkzaamheden aan het station klaar moeten zijn. Mensen kunnen ons dus tijdens alle werkzaamheden op diverse plekken zien en ervaren. Iedereen die geïnteresseerd is kan ons daarom perfect volgen via de BouwApp.”

Liander Zuilichem, Nieuwsbrief 4, 2022 https://www.liander.nl/sites/default/files/NIEUWSBRIEF%204%20netontwikkelingen%20Zaltbommel-Zuilichem.pdf