Zoeken
zeeland kabels

Op een duurzame manier werken aan 150 kV kabeltracé in Zeeland

In Zeeland werkt Volker Energy Solutions op een #duurzame manier aan een 150 kV kabeltracé van maar liefst 24 kilometer.

Omdat we hier in de nabijheid van een natura 2000 gebied werken, zorgen we ervoor dat de stikstofdepositie beperkt blijft. Daarom hebben we voor de ca. 40 gestuurde boringen het NoNox filter van VolkerWessels ingezet. Dit filter wordt aangesloten op de boorstelling en zet het stikstofoxiden in de uitlaatgassen om in niet schadelijke stoffen, een unieke en zeer duurzame toepassing. Daarnaast bemalen we met elektrische bemalingspompen met als voordeel dat alles met één stage 5 aggregaat wordt voorzien van spanning.

Op de foto’s zijn de werkzaamheden van de netversterking in Zeeuws-Vlaanderen aan het kabeltracé te zien en het gebruik van het NoNox filter en de elektrische bemalingspomp.