Zoeken
Volker ES foto's project Maasbracht kabeltracé (2) keyvisual.jpg

Realisatie indrukwekkend 150 kV kabeltracé met 18 hoogspanningskabels

Om de leveringszekerheid van elektriciteit ook in Limburg nu en in de toekomst te garanderen wordt er gewerkt aan het net en de stations. Zo vernieuwt TenneT volledig het bestaande 380/150 kV-hoogspanningsstation Maasbracht.

Volker Energy Solutions Kabeltracé Maasbracht.jpg

Ruimte creëren voor vernieuwing

Om ruimte te maken voor deze vernieuwing worden 9 hoogspanningsmasten verwijderd. De lijnen worden vervangen door 150 kV kabels die ondergronds worden aangebracht en aansloten worden op het 150 kV hoogspanningsstation en terug aangesloten worden aan het hoogspanningsnet.
Aan de afdeling Kabels van Volker Energy Solutions de vraag een uitvoerend ontwerp te maken en het te realiseren.
Het kabeltracé bestaat uit 5 circuits met in totaal 18 hoogspanningskabels. We leggen 4x een circuit van 3 kabels en 1x een DUO circuit van 6 kabels. Projectlocatie Maasbracht is een overloopgebied van de Maas, waardoor het grondwater hoog staat. Wat het extra lastig maakt om de kabelsleuf droog te houden. Het onttrokken grondwater wordt deels opgevangen in containers en terug geloosd op de Vlootbeek. Het andere deel wordt rond gepompt naar het omliggende natuurgebied.

Volker ES ecologisch onderzoek dassenburcht.jpg

Ecologisch onderzoek

Tijdens de ontwerpfase is het projectteam gestuit op een bijzondere ontdekking wat veel impact heeft gehad op het project. Voor een gedeelte naast en onder het kabeltracé is een dassenburcht gevonden. Het overige kabeltracé en bouwterrein is het foerageergebied van deze das. Dit heeft een serieuze impact waar een geheel nieuw plan van aanpak, ontwerp en planning bij is komen kijken. Daarom hebben Volker ES en TenneT een vaste ecoloog ingezet op dit project. Voorgeschreven ecologische maatregelen en een nauwe samenwerking met de ecoloog en stichting Das & Boom hebben geholpen bij het realiseren van een nieuw uitvoeringsontwerp. Nu blijft de dassenburcht intact en kan het project veilig, verantwoord en binnen de kritische tijd voor de das worden gerealiseerd. Om te voorkomen dat de das, wanneer de das besluit te verhuizen, een nieuwe dassenburcht bouwt binnen het bouwterrein, hebben we een nieuwe, alternatieve kunstburcht gebouwd 50m buiten het bouwterrein.

Volker ES foto's project Maasbracht kabeltracé (7).jpg

Ondiepe en zeer brede sleuven

Ondanks de impact van de aanwezigheid van de dassenburcht op de uitvoeringsmethode en de planning heeft het projectteam dit weten om te zetten naar nieuwe kansen. De grootste uitdaging was de herziende werkmethode binnen de aangepaste planning te realiseren. Het project liep oorspronkelijk van begin juli tot en met maart 2023. Vanwege het voortplanting seizoen (kritische tijd) van de das mogen er namelijk geen werkzaamheden meer plaatsvinden tussen december 2022 en eind juli 2023.
Om alsnog het project te kunnen realiseren voor december 2022 is er daarom gekozen om de kabels rondom het gebied van de dassenburcht slechts 70cm diep te leggen. Normaal liggen de kabels 1,80m diep. Hierdoor blijft de dassenburcht en de vele vluchtpijpen intact. Het maaiveld wordt hier opgehoogd met 100 cm grond. Zo wordt er een talud over het kabelbed gevormd en blijft het conform de veiligheidseisen. Om op tijd klaar te zijn voor de kritische tijd van de das, worden de kabels tijdelijk op slag gelegd maar nog niet definitief aangesloten. Na de kritische tijd graven we de kabels weer op om vervolgens aan te sluiten op de portalen.

Volker ES foto's project Maasbracht kabeltracé (5).jpg

Verkeersveiligheid voor de bewoners en onze mensen

Het kabeltracé kruist een tweetal wegen, de Linnerweg en de Broekstraat. Om deze te kruisen zijn er 48 mantelbuizen geplaatst die, voor de koeling van de kabels, na de kabeltrek gevuld worden met bentoniet. De Linnerweg is een drukke provinciale weg die wordt gebruikt door doorgaand en lokaal verkeer. Ook vele fietsers en de lijnbus maken gebruik van deze weg. Ondanks de drukte is het een weg waar met hoge snelheden wordt gereden. Wat een serieus veiligheidsrisico is voor onze mensen en partners die regelmatig de Linnerweg moeten kruisen. Om de rijsnelheid te verlagen van het verkeer, en met name de auto’s, is een wegversmalling toegepast. Daarnaast is er ook een verkeersdrempel geplaatst en zijn er tijdelijke verkeerslichten neergezet.
Om te voorkomen dat het bouwverkeer door het dorp rijdt en daarmee overlast bezorgd, zijn er omleidingsborden geplaatst voor het bouwverkeer.

Hoogspanningslijnen

Contact

Samen zorgt het projectteam, onder leiding van projectmanager Frank Hendriks, ervoor dat het project veilig, goed en binnen de planning en scope verloopt. 

Meer weten; mail naar fhendriks@volker-es.nl